Vzdelávaním k rozvoju v Žilinskom kraji

Projekt rieši nedostatočné možnosti zvyšovania kvalifikácie ľudských zdrojov v oblasti cestovného ruchu s prihliadnutím na environmentálnu výchovu. Celý región má vynikajúci potenciál pre rozvoj služieb cestovného ruchu, s čím úzko súvisí aj potenciál vzniku nových pracovných miest, pri zodpovednom správaní sa k prírode.

Vzdelávacie aktivity projektu reflektujú na súčasné trendy a sú z veľkej časti zamerané na nové poznatky o podnikaní v cestovnom ruchu s využitím moderných informačných technológií (e-learning), ako aj na vzájomnú výmenu skúseností a prezentáciu príkladov dobrej praxe s ohľadom na životné prostredie. Takéto cielené vzdelávanie potom vedie k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb v turizme a k lepšiemu využívaniu potenciálu turizmu pre zvyšovanie jeho ekonomického významu pri súbežnej ochrane životného prostredia.

Nezamestnanosť v Žilinskom kraji k 31.10.2009 bola 9,80%, miera nezamestnanosti sa zvyšuje najmä v prihraničných oblastiach, kde sú vhodné podmienky na rozvoj agroturistiky a ekoturistiky.

Realizáciou projektu sa podporí cielené vzdelávanie vybraných cieľových skupín v Žilinskom kraji, ktoré prispeje k zvyšovaniu kvality služieb v turizme a k lepšiemu využitiu ľudského potenciálu, lepšej informovanosti. Projekt je ukážkou spoločných prístupov k rozvoju vzdelávania s dôrazom na ochranu životného prostredia a TÚR s pomocou nových didaktických pomôcok.