Vydra riečna v Národnom parku Nízke Tatry

 

Vydra riečna (Lutra lutra Linnaeus, 1758) sa v súčasnosti vyskytuje na väčšine územia Slovenska (s výnimkou oblastí na jeho západe a juhovýchode) (URBAN et al. 2008, KADLEČÍK et al. 2009). V poslednom publikovanom červenom (ekosozologickom) zozname cicavcov Slovenska (ŽIAK & URBAN 2001) bola zaradená do kategórie zraniteľných taxónov (vulnerable = VU), tj. čelí vysokému riziku vyhynutia v prírodnom prostredí v strednodobom časovom horizonte. Chránená je podľa právnych predpisov ochrany prírody a krajiny i poľovníctva. V zmysle smernice o biotopoch je druhom, pre ochranu ktorého je potrebné vyhlasovať chránené územia (Special Areas of Conservation – SACs). Na Slovensku je predmetom ochrany v 91 územiach európskeho významu – ÚEV (ide o analógiu s SACs), nachádzajúcich sa v panónskom i alpínskom biogeografickom regióne.

Národný park Nízke Tatry (NAPANT) vyhlásili v roku 1978, čím sa zavŕšili dlhoročné snahy o ochranu tohto najrozsiahlejšieho slovenského horstva (BURKOVSKÝ 2004, 2008). Vydra riečna sa ako pôvodný druh vyskytuje na väčšine jeho vodných tokov. Hoci tretí stupeň ochrany, platiaci pre územie národného parku, poskytuje možnosť územnej ochrany jej dôležitých biotopov, vydra a jej najcennejšie biotopy v samotnom parku i jeho ochrannom pásme sú tiež predmetom ochrany v niektorých tzv. maloplošných chránených územiach. Tak bol napríklad na rozhraní ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry a Národného parku Veľká Fatra, resp. jeho ochranného pásma vyhlásený Chránený areál Revúca, ktorý predstavuje zachovalú rovnomennú podhorskú rieku s rôznymi typmi mokradí a ich typickými zoocenózami. V Národnom parku Nízke Tatry je okrem toho vydra predmetom ochrany v 4 územiach európskeho významu (Vrchovisko pri Pohorelskej Maši, Ďumbierske Nízke Tatry, Alúvium Hrona, Kráľovohoľské Nízke Tatry).

Cieľom tejto výberovej tematickej bibliografie bolo priniesť prehľad dostupných publikovaných údajov o vydre v záujmovom území od najstarších čias (1736, kedy vyšiel druhý diel Belových Notícií) po súčasnosť. Zoznam je doplnený aj o nepublikované práce, najmä štúdie, dokumenty ochrany prírody a krajiny, záverečné správy z výskumov, ako aj o záverečné (bakalárske, diplomové a dizertačné) práce študentov vysokých škôl a univerzít.

Pretože dosiaľ nevyšla súhrnná bibliografia prác o Národnom parku Nízke Tatry, táto práca nadväzuje na doteraz publikované bibliografie stavovcov tohto územia, zamerané na vtáky (BAČKOR & KRIŠTÍN 2009), drobné zemné cicavce (BAČKOR 2008), kamzíka vrchovského tatranského (BAČKOR 2007), svišťa vrchovského (BAČKOR et al. 2008), resp. netopiere (BAČKOR et al. in press).