Vplyv riečnej morfológie na výskyt vydry riečnej v povodí Turca a Hrona

 

Vydra riečna (Lutra lutra) patrí na Slovensku k chráneným druhom živočíchov (v zmysle právnych predpisov ochrany prírody a krajiny i poľovníctva) (URBAN et al. 2010). Podobne je aj vo väčšine krajín svojho areálu chránená viacerými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi (na národnej až nadnárodnej úrovni). Vydra riečna sa zároveň radí medzi druhy, pre ktoré sa vypracovávajú tiež medzinárodné akčné (manažmentové) plány na ich ochranu (napr. MACDONALD & MASON 1990). Aj preto sú tento konfliktný druh a jeho ekologické nároky v posledných rokoch predmetom intenzívneho výskumu. Väčšina aktivít vydry je sústredená do relatívne úzkeho (v prípade vodných tokov, najmä líniového) priestoru pozdĺž vodného prostredia (vodné toky a plochy a ich brehové štruktúry) (KRUUK 1995). Rieky ako významný habitat výskytu vydry riečnej svojou ekologickou kvalitou preto bezpochyby ovplyvňujú prítomnosť tohto karnivorného semiakvatického druhu. Hydromorfológia toku a hlavne jej vplyv na výskyt vydry boli skúmané viacerými autormi (napr. OTTINO et al. 1995, PRENDA & GRANADO-LORENCIO 1996, ELMEROS & BUSSENIUS 2002, OTTINO & GILLER 2004).

Našim cieľom bolo zistiť, ako riečna morfológia ovplyvňuje výskyt vydry riečnej v podmienkach Slovenska, konkrétne v povodí Turca a na hlavnom toku Hrona. Hodnotenie riečnej morfológie sme robili štandardizovanou metódou River Habitat Survey (RAVEN et al. 1997), ktorá sa používa aj na posudzovanie vplyvu morfológie na biotu (RAVEN et al. 1998).