Ekologické nároky vydry riečnej
na územiach európskeho významu

 

Ciele projektu:

  • vypracovanie návrhu monitoringu vydry na území celého Slovenska pre potreby reportingu (v 6 ročnom intervale)
  • vypracovanie návrhu manažmentu vydry vo vzťahu k prežívaniu jej populácií v priaznivom stave
  • zmapovanie najdôležitejších faktorov, pôsobiacich na vydru riečnu v Chránených územiach európskeho významu, v ktorých je tento druh predmetom ochrany.

Na základe získaných výsledkov sme vypracovali návrh na ďalší monitoring druhu pre potreby reportingu pre EK ako aj pre jeho manažment. Dôležité je zmapovanie aktuálneho rozšírenia vydry riečnej vo všetkých 91 územiach európskeho významu, analýza negatívnych faktorov, ktoré pôsobia na vydru v daných územiach, vypracovanie návrhu ďalšieho monitoringu pre potreby reportingu EK a vypracovanie návrhu ďalšieho manažmentu vydry v daných územiach.

Mapovanie vydry 2010

Mapovanie vydry 2010 - klinknite na obrázok pre zväčšenie