Poznaj a využívaj obnoviteľné zdroje energie
v Banskobystrickom kraji

Priebežné výsledky prieskumu

Zapojte sa do nášho prieskumu vyplnením DOTAZNÍKA

Projekt sa bude realizovať v Banskobystrickom kraji, pričom rieši nedostatočné poznanie potenciálu a z toho vyplývajúcu nízku mieru využívania všetkých druhov obnoviteľných zdrojov energií (slnečná energia, veterná, geotermálna, vodná, biomasa a bioplyn). Tento stav zapríčiňuje, že Slovensko, ako krajina, je stále závislá na dovoze primárnych energetických zdrojov (90% sa dováža), pričom podiel obnoviteľných zdrojov energie na domácej spotrebe je iba 4%. Nízka miera poznania potenciálu využitia obnoviteľných zdrojov energie tohto územia a nedostatok informácií pre verejnosť vedie k ich nízkej miere využívania a rôznym mýtom, ktoré sa s ich využívaním spájajú. Nízka miera využívania obnoviteľných zdrojov energie bráni ekonomickému rastu územia, zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, vytváraniu nových pracovných miest, zvyšovaniu kvality života obyvateľov a zlepšovaniu kvality životného prostredia.

Energetická koncepcia prijatá vládou SR v roku 2006 stanovila priority pre nasledujúce programové obdobie, kde dominuje najmä trvalé znižovanie energetickej náročnosti, opatrenia zamerané na úsporu energií a využívanie domácich primárnych zdrojov energie. Strategické dokumenty deklarujú podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a geotermálnej energie ako jeden z cieľov rozvoja, pričom Banskobystrický kraj má vysoký potenciál využitia obnoviteľných prírodných zdrojov, ktorých využívanie má pozitívny dopad na ochranu životného prostredia.

Projekt sa zameriava predovšetkým na nízku mieru poznania a využívania potenciálu obnoviteľných zdrojov energie v Banskobystrickom kraji. Doteraz nebola spracovaná komplexná štúdia zameraná na poznanie potenciálu využitia všetkých druhov OZE vo vymedzenom území, pričom ich využívanie prispieva k energetickej bezpečnosti a sebestačnosti, ochrane životného prostredia a úspore financií.

Štatistiky na Slovensku uvádzajú, že v súčasnosti je potenciál vodnej energie využitý na 75% a pre malé vodné elektrárne sa využíva menej ako 25%,potenciál biomasy predstavuje až 15 % ročnej spotreby energie v Slovenskej republike, potenciál veternej energie predstavuje okolo 5% celkového inštalovaného výkonu elektroenergetických zariadení na Slovensku.

Projekt sa zameriava aj na riešenie absentujúcej environmentálnej výchovy, osvety a informovanosti širokej verejnosti v tejto oblasti (obyvatelia, samosprávy), čo často vedie k rôznym dezinformáciám a mýtom.

Významným prínosom realizácie projektu je zvýšenie informovanosti verejnosti o existencii a aplikácii technológii pre využitie OZE. Každá lokalita sledovaného územia vzhľadom na svoj rôznorodý charakter ponúka lokálne preferencie vo využívaní OZE a existuje aj široké spektrum aplikovateľných technológii, ktorých výkonnosť je vhodné optimalizovať v súlade s potenciálom prírodného prostredia. Spracovanie štúdie prispeje k nárastu realizácie úsporných technológii využívajúci potenciál OZE a k lepšej informovanosti, vzdelávaniu a propagácie verejnosti z pohľadu environmentálnej výchovy a osvety.