Zabezpečenie ochrany hniezdisk vybraných dravcov
na Slovensku

Oba druhy sú ohrozené viacerými prírodnými i antropogénnymi a antropickými faktormi.

Až 70-80% mláďat uhynie v prvom roku života, ďalších 15-25% mláďat uhynie v druhom roku života a veku dospelosti sa dožíva len okolo 5% jedincov, príčiny sú len v rovine nepresných predpokladov.

Doterajšie aktivity boli realizované Štátnou ochranou prírody SR a členmi RPS. Vzhľadom na finančnú náročnosť uvedené aktivity neprebiehajú systematicky.

Cieľom projektu je zachovanie populácie sokola sťahovavého a orla skalného v záujmovom území v priaznivom stave, eliminácia nežiadúcich rušivých antropických vplyvovpodpora úspešnosti natality. Stráženie hniezd by malo zabezpečiť úspešné vyhniezdenie daných párov a vyletenie mláďat z hniezd. Stráženie hniezd, resp. ich pravidelné kontroly sú významným prínosom pre udržanie párov v daných hniezdnych biotopoch. Dohľadania hniezdnych teritórií a konkrétnych obsadených hniezd, vrátane ich stráženia, kontroly účinnosti opatrení vykonaných na elimináciu ohrozujúcich vplyvov pomôžu nielen úspešnosti hniezdenia, ale tiež k potrebnému sledovania etologických charakteristík jednotlivých párov a ich mláďat (najmä v kombinácii stráženia pomocou priemyselnej televízie) i tvorby databázy výskytu hniezd.

Z hľadiska realizovaných opatrení ochrany sokola sťahovavého bude veľmi dôležité exaktné stanovenie príčin úmrtnosti dospelých jedincov, resp. vyletených mláďat, napríklad na kolíznych úsekoch s elektrickými vzdušnými 22 kV vedeniami, prípadne inými ekologickými bariérami.